Munkaterve

(Táltos Iskola, Zsana)

2009/2010

 

 

Kiemelt feladataink:

 

Nevelés területén:

1./ Tovább kívánjuk fejleszteni a „családias jellegű” iskolát.

A már megvalósult jó gyakorlatok, a tapasztalatok alapján szeretnénk, ha az alsó tagozatot követve a felső tagozatban is tovább erősödnének ezek az elvek.

·        a tanulók fokozottabb segítése,

·        derűs, vidám, alkotó légkör kialakítása,

·        élményszerű módszerek alkalmazása,

·        törődés a tanulókkal,

·        élő kapcsolat a szülőkkel.

Ezek olyan fontos feladatok, hogy minden kolléga kötelessége, hogy minél szélesebb körben és eredményesebben valósuljon meg.

Ösztönözzük a Diákönkormányzatot, hogy sajátos eszközeivel teremtse meg annak lehetőségét, hogy minél többen vegyenek részt a tanórán kívüli foglalkozásokon.

2.1 Folytatni szeretnénk a közösségformáló tevékenységünket úgy, hogy minél több élményt nyújtsunk tanulóinknak.

Hagyományainkat továbbra is kiemelten kezeljük, mindazokat, melyek a közösségformálást erősíti, igyekszünk továbbfejleszteni:  (tanévnyitó, ballagás, , különböző események a tanév során.)

Törekszünk arra, hogy minden héten legyen egy „beszélgetés az osztályokban – az osztályfőnöki órán kívül, ami kötetlen, spontán módon alakulna ki.

3./ A magatartás területén kiemelten kezeljük a felső tagozatban esetleg megnyilvánuló deviáns magatartásformákat. Az elmúlt évben ez jelentősen csökkent, szeretnénk, ha ez ebben az évben is minimális szinten jelentkezne. Nagyon fontos, hogy a legkisebb apró jelre is odafigyeljünk és ezeket azonnal helyén kezeljük. Nem csak az osztályfőnököknek van ebben nagy szerepük, hanem valamennyi pedagógusnak, illetve munkatársnak is, hogy időben jelzéssel éljen.

Szeretnénk, ha a tanulás erény lenne. Ezért is van szükség arra, hogy minél derűsebb, alkotó légkör alakuljon ki valamennyi tanítási órán. Erre kollégáink szakmailag fel vannak készülve, a meglévő eszközeinket is alkalmazva, illetve a jó gyakorlatokat figyelembe véve lehet ezen a téren előre lépni. Figyelemmel kell kísérni az egyes tanulók eredményeit, esetleges eredménytelenségét, segítve nekik a problémák megbeszélésben.

 

Oktatás területén:

1./ Fontos feladatunk a kompetencia területek fejlesztése, minden nevelő esetében, a tantárgyi sajátosságokat figyelembe véve. Az alapkészségek fejlesztése mellett - ami teljesen természetes feladatunk, az egyes kompetencia területek lebontása osztályra, szükség esetén tanulóra is. A nem szakrendszerű oktatás bevezetésének folytatása a hatodik évfolyamon.

Rendelkezésre állnak a kompetenciamérések 4-6-8. évfolyamokon, ezeken most már negyedik osztálytól mindenki részt vett, így megfelelő ismeretekkel rendelkezünk ezek eredményességét illetően. A jövőben ez még jobban követhető lesz. Arra kérünk minden kollégát, a meglévő eredményeket nézze át és a felmerült hibákból okulva tegyen meg mindent annak érdekében, hogy azok lehetőleg még egyszer ne forduljanak elő.

2.1 A siker mindenkinek nagyon fontos. Kiemelten kezeljük a versenyeztetést, minden kolléga, időben tervezze meg hogy mely versenyeken vesz részt és kiket indít ezeken a versenyeken. Természetesen a felmenő rendszerű versenyeknél az iskolai forduló után alakul ki a résztvevők köre. Igyekszünk mindenkinél biztosítani a versenyre való felkészítést, hasonlóan a tavalyi évhez. Iskolánk elsősorban a DIV és az OM által elismert és jutalmazott versenyeket, preferálja.

A siker mellett a kudarc elkerülése érdekében nagy hangsúlyt fordítunk a felzárkóztatásra is. A korrepetálás, a felzárkóztatás kiemelt jelentőségű annak érdekében, hogy egyforma esélyt teremtsünk tanulóinknak a megfelelő tudás megszerzésére.

 3./ Beiskolázás esetében hasonlóan az előző évekhez nagy figyelemmel készülünk leendő elsőseink fogadására. Iskolahívogató rendezvényeinket úgy szervezzük, hogy azok minél sikeresebbek legyenek.

A középiskolai beiskolázás eredményessége sokban múlik iskolánkon is, a megfelelő hely kiválasztásában, a szülő és a tanuló orientálásában, megfelelő felvilágosítás nyújtásában. Az elmúlt években sikeres beiskolázás lehetőséget ad a mostani nyolcadikosoknak is, hogy maradéktalanul meg tudják valósítani elképzelésüket.

Ebben a tanévben három magántanulónk lesz, mivel a szülők külföldre mennek dolgozni. Ez új, elvárást támaszt a kollégák felé is. Meg kell szervezni a félévi és az év végi beszámoltatásokat, illetve a követelmények megfogalmazásával biztosítani a felkészülés lehetőségét. E mellett elektronikus úton az adott felmérők megküldése, annak érdekében, hogy tájékozódni tudjanak az elvárásokat illetően.

4./ Az ismeretek elsajátítása mellett a Pedagógiai Programban megfogalmazott elveket kell követni a számonkérések során. Ezen elvek konkrét megjelenítése fontos feladata a mérés­értékelés csoportnak.

Az otthoni, a tanulószobai, a napközi otthonos felkészülés előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei, rendje és korlátai - elvei - az iskola Pedagógiai Programjában van rögzítve!

Mindenki ennek szellemében adjon házi feladatot, illetve a számonkérés során ezeket tartsa be!

 

5./ Mindenki kísérje figyelemmel az évközben történő országos (kompetencia), valamint iskolai felméréseket, melyek a Minőségirányítási Programban vannak meghatározva.

Ezekre való készülés folyamatos, nem kampánytéma, hanem a mindennapok munkájának alapját kell képeznie.

 

6.1 Feladatunk a magas szintű idegen nyelvi képzésünk folytatása

Fontos, hogy lehetőség szerint minden olyan továbbképzésen, tapasztalatcserén részt vegyenek a kollégák, amelyek számunkra elérhetőek.

71 Az informatika oktatása nyugodt körülmények között folyik.

8./ Az úszást ebben a tanévben a 3-6. évfolyamon szervezett keretek között a sportfoglalkozások terhére tartjuk. .

 

2.  Osztályfőnöki munkában

         a mindennapos mozgás, az egészséges életmód igényeinek kialakítása (káros szenvedélyek/prevenció)

         az alapvető erkölcsi normák kialakítása (szeretet, megértés, tolerancia, emberség és a tudás értékének a helyreállítása)

         hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése, együttműködés a szülőkkel és a gyermekvédelmi felelőssel, veszélyeztetett tanulóink folyamatos figyelése szükség esetén családlátogatás

         a környezeti nevelés - az emberi felelősség a természet megóvásának érdekében

         szűkebb környezetünk védelme, a kultúrált környezet kialakítása, megőrzése, a tudatos rongálások elkerülésére

3.         Tanításon kívüli programok

         a mindennapos testnevelés megvalósítása az udvari szünetekben és egyéb programokon ( testnevelés órák, sport- és egészség nap, kirándulások, Kihívás Napja, napi udvari mozgás, diák sport, judo), sportdélutánok szervezése

         Kultúrált viselkedés erősítése (csoportonkénti étkeztetés – tanári kísérettel történő étkezőbe való ki- és bevonulás, étkezés előtti kézmosás, kultúrált társalgás)

         a környezeti nevelés tantárgyakhoz kapcsolódóan és iskolán kívüli programjainkban is jelen van (tanulmányi kirándulások, Egészségnap, Hulladékgyűjtés, Közút menti takarítás)

 

Tanügy-igazgatási feladatok

Oktató-nevelő munkánkat az 1993. évi LXXIX. Törvény, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium tanévkezdő kiadványa határozza meg. Pedagógiai Programunk, a Házirend és az SZMSZ figyelembevételével alakítjuk pedagógiai tevékenységünket.

A tanmenetek frissítése, az újonnan feljövő tankönyvek megismerése, folyamatos pedagógiai munka.

A tanárok továbbképzése az elfogadott öt éves továbbtanulási ciklusának figyelembevételével a 2009/2010-es tanévben folytatódik.

Az oktatást-tanítást érintő dokumentumok, pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, megismerése segíti pedagógiai munkánkat.

Ha lehetséges erdei iskolát szervezünk, szülőkkel egyetértésben, költségvállalással

Kötelező tanítási napok száma: 183 nap, melyből 5 nap fordítható pedagógiai célú tanítás nélküli munkanapra

1.         Az esélyteremtés irányába mutató nevelési-oktatási formák támogatása,
érvényesítése.

Korszerű tanulásszervezési, differenciálási modellek megismerése, alkalmazása.

A nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése, a megismert módszerek alkalmazása a napi gyakorlatban.

2.         A kommunikációs készségek fejlesztése (anyanyelv, idegen nyelv,
informatika) E három terület kiemelt gondozása az éves tervezőmunkában. Cél: a tanulmányi eredmények javulása, a középiskola elvárásainak megfelelő tudás.

3.A művészeti nevelés-oktatás és az egészséges életmódra nevelés.

 Mesélő dallamok előadás sorozat megtekintése.

4.A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés.

Tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás és felzárkóztatás.

Cél: A versenyeken induló tanulók minél jobb eredményeket érjenek el, a bukások száma ne növekedjen.

5.A pedagógiai munka középpontjában az egyéni szükségletekre figyelő fejlesztés álljon.

Javítanunk szükséges a tanulók tanuláshoz való viszonyát.

6.A tanulók értékelésében az egységes szemlélet kialakítását és betartását jobban szem előtt kell tartanunk. Jutalmazás, fegyelmezés formáinak kialakításával, közös értékrend alapján a diákok pozitív személyiség vonásainak fejlesztésére, alapvető erkölcsi és közösségi érzelmek kialakítására nagyobb gondot szükséges fordítanunk.

 

Amennyiben külső szakember élményt adón, és ismeretbővítőn lehet segítségünkre a tanórák bármelyikén, ezekkel a lehetőségekkel bátran éljünk és használjuk ki, elsősorban a helyi polgárok, vállalkozók, értelmiségi –és szakemberek bevonásával.

Felelős: minden nevelő

Tanulócsoportok száma, létszáma a 2009/2010-es tanévben

 

Osztály megnevezése

Osztály létszáma

SNI-s tanuló

1.

4

 

2.

8

 

3.

5

1

4.

9

 

5.

10

5

6.

7

1

7.

7

 

8.

7

 

Összesen:

57 ő

7 fő

 

Személyi feltételek:

Majoros Ildikó a továbbiakban félállásban látja el feladatait, a német nyelv oktatását óraadóként Kuhn Róbert, szintén óraadóként Rozonics Péter kolléga tanítja a számítástechnikát, valamint a rendszergazdai teendőket.

Angol nyelv oktatását főállásban Papp Borbála végzi, Edward Ogunde már nem lesz anyanyelvi óraadónk.

A technikai dolgozók közül szeptembertől ismét munkába áll Olajos Tiborné félállású takarító, illetve Dávid Sándor látja el a karbantartói feladatokat.

 

Tárgyi feltételek

1 tornaterem,

1 technika terem,

1 számítástechnika terem,

1 kémia-fizika-biológia előadó,

1 könyvtár

1 angol tanterem

1 matematika-földrajz

1 magyar-történelem

4 tanterem

1 ebédlő

3 iroda áll rendelkezésre.

A nyári szünetben megtörténtek a tisztasági meszelések, az olajlábazatok hibáit kijavíttattuk, a tantermi táblákat lefestettük, a kézilabdapályát újra vonalaztattuk, a verébdeszkákat kijavíttattuk, mázoltattuk az udvari játékokkal együtt.   

Így minden tárgyi feltétel rendelkezésre áll a minőségi munka végzéséhez.

 

Munkaszüneti napok:

1-2-3  2010. február 10-12 síszünet

4.  Diákönkormányzat rendelkezik vele

5. június 15. Nyári szünet kiadása, tanévzáró értekezlet 

 

Szünidők:

Őszi szünet:      október 26-30

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).

Téli szünet:       december 28. - 31

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2008. december 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2009. január 4. (hétfő).

Tavaszi szünet: április 01 - 06.

A szünet előtti utolsó tanítási nap március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 07. (szerda).

 

A tanév folyamán tervezett mérések

1. évfolyam: 2009. október 15-ig DIFER alapszűrés, melynek eredményét december 11-ig megküldjük az Oktatási Hivatal-nak

2. Országos kompetenciamérés: 2010. május 26-én kerülnek  megrendezésre a közoktatási törvény 99. §-a által meghatározott, 4., 6., 8. évfolyamos tanulói teljesítménymérések

3. 2009. október 1. és november 30. között szakmai ellenőrzés a sportfoglalkozások ellenőrzésére, reprezentatív minta alapján

4 Tanulók fizikai állapotfelmérése 2009. október 15-ig, illetve 2010. május 21-ig

 

A tanítás rendje

Iskolánk 7,00 órától várja tanulóit, a házirendben meghatározottak szerint.

Hétvégén az intézményben csak előre bejelentett, felnőtt ügyelettel tartózkodhatnak tanulóink.

Minden tanuló az utolsó tanítási órájáig tartózkodhat az intézményben, a kicsöngetést követő 15 percen belül kell elhagynia az iskolát.

A délutáni napközis foglalkozások, sportkörök, fejlesztő órák, tehetséggondozó foglalkozások ideje alatt a tanulók a nevelők felügyelete alatt és vezetésével töltik el idejüket.

 

Az iskolai dekoráció elkészítésének felelősei

Szeptember      Oláh Tiborné

Október           Fődiné Pap Ildikó

November       Papp Jenő

December: Joóné Godó Anikó

Január  Gömzsik Péterné

Február            Nagy István

Március           Csányi Tamás

Április  Papp Borbála

Május  Majoros Ildikó, Rozonics Péter

Június   Közös tantestületi munka

 

Osztályfőnökök:

1. osztály: Papp Jenő

2. osztály: Joóné Godó Anikó

3. osztály: Fődiné Pap Ildikó       

4. osztály: Oláh Tiborné

5.-6. osztály: Nagy István

7.-8. osztály: Gömzsik Péterné

Pályaválasztási felelős: Gömzsik Péterné

Kompetenciamérés koordinátor: Gömzsik Péterné

Könyvtáros: Paplogó Irén

Rendszergazda: Rozonics Péter

Ifjúságvédelmi felelős: Joóné Godó Anikó

DÖK segítő tanár: Papp Jenő

Tűzvédelmi felelős: Csányi Tamás

Munkavédelmi felelős: Nádasdyné Puskás Dóra

 

Tanév során szervezett szakkörök, korrepetálások:

Minden nevelő köteles heti 1-1 órában tehetséggondozás, illetve korrepetálás címén foglalkozást tartani az általa tanított gyermekek részére.

Mindennapos testedzés választható órái: kézilabda, körjátékok, atlétika, judo, (Papp Jenő, Csányi Tamás, Majoros Ildikó,)

Kézműves szakkör, művészeti nevelés: Oláh Tiborné, Joóné Godó Anikó pihenő időben

Számítástechnika: Rozonics Péter

 

Ügyeleti beosztás:

7-7:45-ig

Hétfő, Kedd, Szerda: Papp Jenő

Csütörtök, Péntek: Fődiné Pap Ildikó

 

Napközben:

Hétfő: Gömzsik Péterné

Kedd: Csányi Tamás

Szerda: Papp Borbála

Csütörtök: Majoros Ildikó

Péntek: Nagy István

 

Kapcsolat a szülőkkel

Fogadó órát minden hónap utolsó hétfőjén 14,30 - 16,00 óráig tartunk. Amennyiben a hétfő bármilyen egyéb rendezvény miatt (ünnep, munkaszüneti nap) elmarad úgy a fogadó óra az üzenő füzetben kerül hirdetésre.

Kapcsolat a társintézményekkel

A Községi Könyvtár valamennyi programján és rendezvényén részt veszünk.

Az Óvoda csoportfoglalkozásait a beiskolázási időszak előtt, a leendő elsős tanító meglátogatja, illetve október-november hónap folyamán az óvó nénik tekintik meg volt csoportjuk beilleszkedését a rendszerbe. Ezen kívül együttműködünk mindenféle kulturális és alkalmanként adódó sportprogramok lebonyolításában is.

A Családsegítő Szolgálattal napi kapcsolatban állunk, hiszen a védelembe vett és alapellátott gyerekek sorsát csak így tudjuk rendszeresen kísérni. A jelzőrendszer működik, esetkonferenciákon megbeszéljük a problémás gyerekek gondjait, igyekszünk hathatós megoldásokat találni gondjaikra.

A községi védőnő osztályfőnöki órákon előadásokat tart előzetes egyeztetés után.

 

Belső munkamegosztás

 

 

 

Igazgató

Mártonné Ritter Mária

Külső kapcsolatok tartója, helyi, helyközi vonatkozásban. Biztosítja a lehetőséget az önálló kezdeményezésekre, a tantestület által jóváhagyott program megvalósításához. Tevékenységével biztosítja az iskola zavartalan működését.

 

 

 

 

Tagintézmény vezető

Nádasdyné Puskás Dóra

Tevékenyen részt vesz az iskola, szervezési, irányítási, tervezési feladataiban, munkájával segíti az igazgatót. Feladata a szakmai ellenőrzés, elemzés. Végzi az iskola adminisztrációs munkáit (statisztika, helyettesítés és túlórák elszámolása). Gondoskodik a hiányzók helyettesítéséről. Ellenőrzi az adminisztrációs munkát, koordinálja a továbbképzéseket. Az általa vezetett telephely operatív irányítója

 

 

 

Tankönyv-felelős

 

Dudásné Szanyi Éva

 

Tankönyvrendelés

 

 

Gyermekvédelmi felelős

Joóné Godó Anikó

Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat. Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett tanulókról

 

 

 

Iskolai táborozás szervezője

 

 

 

Papp Jenő

 

 

 

Felkutatja a táborozási lehetőségeket, alternatívákat állít fel, szervezi a tábori költségek elszámolását, pályázati forrásokat keres

 

 

 

A vezetés ellenőrzési terve

 

Belső ellenőrzési terv:

 

  A vizsgált tevékenység:

Vizsgálati napok

  Vizsgálatot végző:

száma:

időkerete:

1.

Felújítások ellenőrzése

2

augusztus

Tagintézmény vezető

2.

Balesetvédelmi oktatás - munkavállalók

1

augusztus

Tagintézmény vezető

3.

Balesetvédelmi oktatás - tanulók

1

szept. 1.

osztályfőnökök

4.

Dokumentáció ellenőrzése (tanmenetek, naplók, hiányzások, túlmunka)

4

negyed év

Tagintézmény vezető

5.

A munkaidő pontos betartása

4

negyed év

Tagintézmény vezető

6.

A taneszközök, tankönyvek gazdaságos kihasználása, felhasználása

4

negyed év

Tagintézmény vezető

7.

A számvitel és a bizonylati rend megtartásának ellenőrzése

4

negyed év

iskolatitkár

8.

A tanulói és dolgozói nyilvántartások, adatok ellenőrzése

4

negyed év

iskolatitkár

9.

A tanulói hiányzások ellenőrzése

4

negyed év

osztályfőnökök

10.

A tankönyvrendelés

2

tanév eleje, fél év

osztályfőnökök, pedagógusok

11.

Bizonyítványok, anyakönyvek

2

szeptember - május

Tagintézmény vezető, osztályfőnökök

 

 

 

Óralátogatás:

Az óralátogatások célja a magas szintű oktatási és nevelési tevékenység biztosítása. Az óralátogatások mennyiségét nem írja elő törvény. Az igazgató lehetőség szerint minden új kollégát látogat. Látogatja az első évfolyamot és az ellenőrzési tervében meghatározott ütemben a többi osztályt. Az osztályfőnökök a saját osztályukban hospitálhatnak.

Az igazgató a 2009/2010-es tanévben - a munkatervben megfogalmazott kiemelt nevelési és oktatási feladatoknak megfelelően - látogatásait az alábbi szempontok szerint végzi:

A kollégák szakmai munkájának ellenőrzése során a módszerek alkalmazásának és a tanulói ismeretek nyomon követésének megfigyelése a cél.

Szempontok:

              szakszerű ismeretátadás, óra menete

              tanulási módszerek elsajátíttatása, segítése

              folyamatos tanórai foglalkoztatása

              alsó tagozaton az alapozó munka megvalósítása

              alapkészségek folyamatos fejlesztése, gyakoroltatás

              lényeg kiemelése, szövegértés

              tehetséggondozás-differenciálás

         tanóra céljának, feladatának meghatározása, annak megvalósítása

         képességfejlesztés módszerei, egyéni megoldások

         házi feladat feladásának, ellenőrzésének módszerei

         tanár és a diák együttműködése a tanítási óra folyamán

         a tanár értékelési módszerei

 

A pedagógus

A tanulók

   - Pontos órakezdés, befejezés.

   - A munkafegyelem alakulása az órán.

   - Az adminisztrációs fegyelem betartása.

   - A környezet rendje.

   - A tanítási órák módszertani szervezése.

   - Az önkifejezés módjai, megnyilvánulásai.

   - Szemléltetés, eszközhasználat.

   - A figyelem terjedelme, koncentrációja.

   - Tantárgyi koncentráció.

   - Állóképesség, önfegyelem.

   - Helyes beszédkultúra.

   - Viselkedés- és beszédkultúra.

   - Kapcsolattartás a tanulókkal

   - A taneszközök állapota.

   - Az óravezetés stílusa.

   - A tanulói munkák külalakja.

   - Differenciálás, tehetséggondozás.

   - Egyénre szabott feladatok elvégzése.

A tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, tanulószoba, napközi) ellenőrzése havonta dokumentumelemzéssel, ad hoc látogatásokkal történik.

 

Az iskolai egészségügyi vizsgálatok rendje

 

A védőnő félévente egyszer elvégzi az évfolyamokon előírt vizsgálatokat, regisztrálja annak eredményét a tanulók egészségügyi könyvébe (súly, magasság, vérnyomás, színtévesztés, gerinc- és tartáshibák, lúdlap, hallásvizsgálat, szemvizsgálat).

Szükség esetén az iskolaorvossal egyeztetve szakorvosi vizsgálatra utalják be a tanulókat.

Az iskolaorvos a szülőkkel előre egyeztetett időpontban ellátja a kötelező védőoltásokkal az érintett tanulók csoportjait. Szükség esetén sportversenyek előtt egyeztetés alapján megszűri a versenyző gyerekeket.

 

 

A tanév programja:

 

Augusztus:

24. Nevelőtestületi tanévnyitó értekezlet

Felelős: tagintézmény vezető

24. Pótvizsgák

Gömzsik Péterné, Nádasdyné Puskás Dóra

25-29 tantermek rendezése, tartós könyvek átvétele, tanmenetek elkészítése, féléves anyagszükséglet kigyűjtése, házirend átdolgozása

 

Szeptember:

1. . Ünnepélyes tanévnyitó

Felelős:  tagintézmény-vezető, Oláh Tiborné

Első tanítási nap,

Tankönyvek szétosztása, tanári kézipéldányok kigyűjtése, tartós tankönyvek kiadása,iskolalátogatási igazolások kiadása, munkavédelmi, balesetvédelmi oktatások megtartása, bizonyítványok begyűjtése, diákigazolványok érvényesítése

Felelős: iskolatitkár, osztályfőnökök,

Tantermek szépítése, díszítése folyamatos, teremfeliratok elkészítése

Felelős: osztályfőnökök, Csányi Tamás

Naplók, anyakönyvek megnyitása, szeptember 11-ig

Felelős. Osztályfőnökök, iskolatitkár

18. Jelentkezés az Arany János Tehetséggondozó Programra

Felelős: Gömzsik Péterné

14. 16:00 Szülői értekezlet megtartása

Felelős: tagintézmény vezető, osztályfőnökök

Jelentkezések a továbbképzésekre

Felelős: Pedagógusok

Szakkörök megtervezése, jelentkeztetés, korrepetálandók felmérése, igények aláíratása

Tanmenetek elkészítése, bemutatása szeptember 30-ig

ellenőrzi a tagintézmény vezető

Év eleji diagnosztikus felmérések magyar nyelvtanból illetve matematikából, ellenőrzi a tagintézmény vezető

18. 8:15 tűzriadó gyakorlása

19. Takarítási Világnap / környezetvédelem     Hulladékgyűjtés

Iskola környezetének takarítása, parkosítása, rendezése osztályfőnökök osztályfőnöki óra keretében

22. Autómentes Nap, kapcsolódás a környezetvédelmi feladatokhoz, kerékpáros ügyességi verseny

Felelős: Csányi Tamás, Oláh Tiborné

 

Október:

1.  A zene világnapja megemlékezés Felelős: Majoros Ildikó

Pályaválasztás segítése Felelős: 8. osztályos osztályfőnök

6. Megemlékezés osztályonként az aradi vértanúkról, akadályverseny a balotaszállási gyerekekkel együtt. Osztályfőnökök

16. Első osztályos tanulók képességeinek felmérése, tanítói, illetve óvónői jelzések alapján ( Papp Jenő )

16. Fizikai állapotfelmérés ( Csányi Tamás )

18. Közút mentén takarítás, a Polgármester Úr felkérésére

22.Nemzeti ünnep, részvétel a községi ünnepélyen a forradalom 52. évfordulója alkalmából    Felelős: Nagy István, Paplogó Irén

22. őszi szünet előtti utolsó tanítási nap ( csütörtök ) Halloween

24.nyári időszámítás vége

 

November

02. Őszi szünet utáni első tanítási nap ( hétfő )

13. Dohányzás ellenes világnap, rajzverseny, vetélkedő

Felelős: Osztályfőnökök,          Csányi Tamás, védőnő

20. Ellenőrzőkbe jegyek, szöveges értékelés beírása

Felelős: Osztályfőnökök

Negyedéves értékelések szülőknek nov.20-ig

Nyári táborozás, erdei iskola szervezési feladatainak megkezdése, Felelős: Diákönkormányzat vezetője

Költségvetés tervezet előkészítése Felelős: tagintézmény vezető, nevelőtestület, iskolatitkár

26. Mesemondó verseny iskolai fordulója

Felelős: Oláh Tiborné

 

December:

4. Mikulás Felelősök: SZMK, alsó-tagozatos nevelők, koordinátor: Papp Jenő

11. Nyolcadikosok jelentkezése az egységes felvételi írásbeli vizsgát kiíró középiskolákba

11. Arany János Tehetséggondozó Programra irányuló pályázatok benyújtása

11. Difer teszt a jelentett első osztályos tanulókról

23. Karácsonyi ünnepély 8. osztályos tanulók szünet előtti utolsó tanítási nap

Téli szünet december 28-31-ig

 

Január:

4. első tanítási nap ( hétfő )

Tankönyvárus megbízása

Továbbtanulásra jelentkezési lapok kitöltése

Szülői nyilatkozatok bekérése tankönyvrendeléshez

Felelős: iskolatitkár

15.Félévi osztályozó értekezlet, jegyzőkönyv megküldése a fenntartónak

15.Az első félév utolsó tanítási napja

22.A magyar kultúra napja háziverseny a tanulók által előadott művekből, kiállítás az általuk készített munkadarabokból

Felelős: Oláh Tiborné, Csányi Tamás

22. Félévi értesítők kiadásának utolsó időpontja

Felelős: osztályfőnökök

23. 10:00 Középfokú oktatási intézményekben írásbeli felvételi

25. 16:00 Szülői értekezletek osztályonként

28. Pótló felvételi írásbeli írása 14 órakor

30.  Döntés az Arany János Tehetségkutató Programra jelentkezőknél

 

Február:

1. Jelentkezés a BM és a HM által fenntartott intézményekbe

Felelős: Gömzsik Péterné

6. Kazinczy szépkiejtési verseny

Felelős: Gömzsik Péterné, Papp Jenő

6. Szülők Bálja SZMK, DÖK

Felelős: Papp Jenő

10-12. síszünet

11. A központi írásbelik eredményének közlése a tanulókkal

19.Továbbtanulási lapok elküldése

Felelős: Gömzsik Péterné, iskolatitkár

19.Farsangi bál 7. Osztályos tanulók, Csányi Tamás

27. Zrínyi Ilona matematika verseny

26.Tankönyvek megrendelése, szülői nyilatkozatok aláíratása

Felelős: Iskolatitkár

 

Március:

4.Házi szavalóverseny megszervezése

Felelős: Magyart tanító kollégák, koordinátor: Fődiné Pap Ildikó

12-ig 2009/2010-es tanév beiskolázási terve Felelős tagintézmény vezető

12-ig diákigazolvány érvényesítő bélyegek igénylése a következő tanévre Felelős: Iskolatitkár

12. Megemlékezés március 15-e tiszteletére

            Felelős: Papp Borbála, Paplogó Irén

22-ig Módosító tanulói adatlapok megküldése a Felvételi Központba

Felelős: iskolatitkár

22. Nyílt nap megtartása, Felelős: Tagintézmény vezető

22-26. Első osztályosok beíratása. Felelős: tagintézmény vezető , óvodavezető

31.Háromnegyedéves értékelés kiadása. Felelős: Osztályfőnökök

Személyi igazolványok átadásának megszervezése

Felelős: iskolatitkár / 1996-ban születettek részére /, 7-8-as osztályfőnök

DIV területi tanulmányi versenyeken való részvétel

Felelős: Minden nevelő

28. Nyári időszámítás kezdete

31. szünet előtti utolsó tanítási nap ( szerda )

 

Április:

1-6. Tavaszi szünet

7. szünet utáni első tanítási nap ( szerda )

9. Katasztrófa védelmi verseny

Felelős: Papp Jenő

21.Tavaszi nevelési értekezlet: Pedagógus értékelése, minőségbiztosítás az intézményünkben az elfogadott IMIP alapján

Felelős: tagintézmény vezető

DIV sportversenyek

Felelős: Minden nevelő

Föld Napja alkalmából közút mellett takarítás

26. Felvételi eredmények megküldésének utolsó napja

24. Egészségnap

Felelős: Nagy István, Kovács Judit védőnő

30.  Csatlakozás a Drogmentes Magyarországért Maratonhoz

Felelős: Csányi Tamás

 

Május:

1. A munka ünnepe, Európai Uniós csatlakozás

2. Anyák Napja alsó-tagozatos nevelők, óvónők, Művelődési Ház vezető

19. tanítás nélküli munkanap, Kihívás napja

Felelős: Polgármester, testnevelő, osztályfőnökök, SZMK, Koordinátor: Papp Jenő

22. Fizikai állapotfelmérés

25. Tűzriadó 11:30-kor

Felelős: Tűzvédelmi felelős

DIV sportverseny Kunfehértón

Felelős: Csányi Tamás

26. Országos felmérések elvégzése a 4-6-8. évfolyamokon

 

Június:

5. Pedagógus Nap Felelős: SZMK, 7. osztály

10. 14:00 Osztályozó értekezlet

Felelős: tagintézmény vezető

11. Utolsó tanítási nap, bolond ballagás

13-a 10 óra tanévzáró ünnepély, ballagás

Felelős: Gömzsik Péterné, tagintézmény vezető

15. tanítás nélküli munkanap, 9 óra tanévzáró értekezlet, éves munka értékelése

Felelős: tagintézmény vezető, iskolatitkár

 

Nevelőtestület elfogadta: 2009.augusztus 24.

Nádasdyné Puskás Dóra

Tagintézmény vezető